ابزار پزشکی و بهداشتی

/medical-and-hygienic-instruments/

سنسور PM2.5

Oxygen Absorber

جاذب اکسیژن

Health Monitoring Instrument

ابزار نظارت بر سلامت

Sputum Absorber

جاذب خلط

Sterilizing machine

دستگاه استریلیزاسیون

electronic mask

ماسک الکترونیکی

Beauty machine

دستگاه زیبایی

smart toilets

توالت های هوشمند